Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
ONZ - Pytania do egzamu
Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
ONZ - Pytania do egzamu
Autor Wiadomość
GośćPost ONZ - Pytania do egzamu
gr.I: (brakuje 3 pytań i nie została zachowana odpowiednia kolejnść podanych poniżej)
1. Co to jest organizacja półotwarta?
2. Co to są członkowie pierwotni ONZ, którzy z nich uczestniczyli w ratyfikowaniu KNZ?(państwa, które wzięły udział w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco,podpisały i ratyfikowały Kartę NZpaństwa, które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1942 r., podpisały i ratyfikowały Kartę NZ. Ratyfikowali KNZ-Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki) oraz większość sygnatariuszy.)
3. Kto może składać wniosek do MTS?(Państwo nie należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych może przystąpić do Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na warunkach, które w każdym przypadku ustali Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa oraz wszyscy członkowie ONZ)
4. Ilu sędziów jest w MTS? (15)
5. Ilu sędziów jest w Radzie Bezpieczeństwa? (5 stałych i 10 niestałych)
6. Czym zajmuje się Rada Bezpieczeństwa? (utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa)
7. Jak się przyjmuje członków nowych?
8. Kiedy ratyfikowano KNZ? (24.10.1945)
9. Ile głosów musi być za, podczas głosowania w sprawach ważnych? (2/3 obecnych i głosujących)
10. Co to jest organizacja międzynarodowa?
11. Co to jest WTO, UNESCO, IFCO, IC?
12. Siedziba ONZ. (Nowy Jork, Genewa)
13. Siedziba Ligii Narodów. (Genewa)
14. Czy ONZ może zawierać umowy międzynarodowe? (Tak)
15. Ilu Polaków było sędziami stałymi w MTS? (2)
16. Kim są funkcjonariusze międzynarodowi?(Rekrutowane przez organy organizacji międzynarodowych, jeśli chodzi o funkcjonariuszy administracyjnych. Osoby na najwyższych szczeblach są wybierane przeważnie przez państwa członkowskie np. członkowie Komisji Wspólnot Europejskich,
- Wykazujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wysokimi zaletami charakteru,
- Działające na rzecz i w imieniu organizacji,
- Niezależne od państw członkowskich, powinny one reprezentować tylko interesy organizacji)
17. Kto przyjmuje nowych członków do ONZ? (Zgromadzenie Ogólne RB)

opisowe(jedno do wyboru)
1. Cele i zasady ONZ.( ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka, Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań)
2. Sankcje Rady Bezpieczeństwa.(Mogą obejmowac Np.sankcje gospodarcze,Np:cła (opłaty za przewóz dóbr),embarga (zakaz przewozu dóbr),kontyngenty wwozowe lub wywozowe (zakaz przewozu dóbr),ograniczenia monetarne (blokowanie kont bankowych, zakaz przewozu waluty).

3. Co robi ONZ, aby utrzymać pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe?( rozmieszczenie sił ONZ w rejonie konfliktu, za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, składających się zwykle z komponentu wojskowego, policyjnego i cywilnego. również na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie
4. Czym zajmuje się RSiG?( Tworzy ją 54 członków (do 1965 r. 18, do 1973 27 członków) wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ - 1/3 zmienia się co trzy lata. Obraduje albo w Genewie albo w Nowym Jorku. Polska została członkiem Rady 1 stycznia 2003 i kończy kadencję 31 grudnia 2006 r.Rada zajmuje się sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych (regionalne komisje gospodarcze i komisje funkcjonalne) i wyspecjalizowanych agencji, jak np. UNICEF (Fundusz NZ Pomocy Dzieciom). Uchwały Rady Gospodarczej i Społecznej są podejmowane zwykłą większością głosów.)


gr.II: (niekompletne)
1. Jakim członkiem w ONZ jest Polska? (pierwotnym)
2. Ilu głosów potrzeba, aby wybrac sędziego do MTS?
(Trybunał składa się z 15 sędziów wybieranych na dziewięcioletnie kadencje. Co 3 lata wybierana jest jedna trzecia składu. Sędziowie mogą być wybrani ponownie (reelekcja). Kandydatów na sędziów zgłaszają grupy narodowe Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze spośród osób mogących pełnić najwyższe stanowiska sędziowskie w swych państwach lub uznanych znawców prawa międzynarodowego. Następnie sędziowie są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Radę Bezpieczeństwa i muszą uzyskać bezwzględną większość w każdym w tych organów. Każdy sędzia musi być obywatelem innego państwa.)
3. Ilu było stałych członków MTS z Polski?(2,Ewentualnie 3-Bohdan Winiarski (1946-1967, prezes 1961-1964) i Manfred Lachs (1967-1993 - zmarł w trakcie kadencji; prezes 1973-1976), a Krzysztof Skubiszewski zasiadał jako sędzia
4. Siedziba Ligii Narodów. (Genewa)
5. Jaki organ zawiera umowy?
6. Jaki organ w ONZ praktycznie nie funkcjonuje? (Rada Powiernicza)


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Sob 11:55, 14 Mar 2009, w całości zmieniany 1 raz
Śro 12:10, 26 Lis 2008
GośćPost
1. Karta Narodów Zjednoczonych jest:

a) statutem ONZ;
b) umową międzynarodową;
c) traktatem;
d) uchwałą ONZ;

2. Organizacja międzynarodowa zrzeszająca wyłącznie osoby fizyczne to:

a) organizacja pozarządowa;
b) organizacja międzyrządowa;
c) organizacja mieszana;

3. Postanowienie zawarte w konkretnej umowie międzynarodowej, zgodnie z którym przyszłe ewentualne spory wynikłe na tle stosowania tej umowy podlegają kompetencji MTS, nazywamy:

a) klauzulą sądową;
b) klauzulą fakultatywną;
c) kompromisem;
d) klauzulą wzajemności;

4. Ius tractatuum to:

a) prawo traktatów;
b) zdolność do zawierania traktatów;
c) treść umowy międzynarodowej;
d) legacja bierna;
e) legacja czynna;


5. Siedzibą MTS jest:

a) San Francisco;
b) Luksemburg;
c) Norymberga;
d) Haga;
e) Bruksela;
f) NYC;
g) Strasburg;

6. Rada Bezpieczeństwa głosowała w sprawie wyboru nowego Sekretarza Generalnego ONZ. Dwa państwa ( w tym Francja ) wstrzymały się od głosu, trzy państwa ( w tym Wielka Brytania ) były nieobecne, Chiny nie wzięły udziału, a pozostali członkowie głosowali „za „:

a) uchwała nie została podjęta, ponieważ Francja wstrzymała się od głosu;
b) uchwała nie została podjęta, ponieważ Wielka Brytania była nieobecna, a Chiny nie wzięły udziału w głosowaniu;
c) uchwała została podjęta, ponieważ wystarczy w tym wypadku większość 8 członków Rady;
d) uchwała nie została podjęta, ponieważ nie został spełniony wymóg, iż wszyscy stali członkowie Rady winni głosować „ za „;
e) uchwała została podjęta, ponieważ w tym wypadku wystarczy większość 9 niestałych członków Rady;
f) uchwała została podjęta, ponieważ w tym wypadku wystarczy większość 9 członków Rady oraz nieskorzystanie z prawa weta przez członków stałych;

7. Zgromadzenie Ogólne liczy:

a) tylu członków, ilu zrzesza Organizacja;
b) 5 razy tylu członków, ilu zrzesza Organizacja;
c) 460 członków;

8. Funkcjonariusze międzynarodowi:

a) działają na rzecz i w imieniu organizacji;
b) działają na rzecz organizacji w imieniu państw członkowskich, których są obywatelami;
c) nie mogą przyjmować żadnych instrukcji od państw członkowskich;
d) pobierają wynagrodzenie od państwa członkowskiego, którego są obywatelami;
e) są zatrudnieni przez organizację;

9. MTS może udzielać opinii doradczych w kwestiach prawnych na wniosek:

a) Zgromadzenia Ogólnego;
b) Organizacji wyspecjalizowanych, jeżeli zostaną upoważnione przez ZO;
c) Rady Bezpieczeństwa;
d) Rady Gospodarczo – Społecznej, jeżeli zostanie upoważniona przez Radę Bezpieczeństwa;
e) Sekretarza Generalnego;
f) Państw członkowskich;

10. Jednolity Akt Europejski podpisano:

a) 7 lutego 1992 r.;
b) 2 października 1997 r.;
c) 25 marca 1957 r.;
d) 17 lutego 1986 r.;
e) 18 kwietnia 1951 r.;

11. Art. V Traktatu Północnoatlantyckiego z 04.04.1949 r. przewiduje:

a) wzajemną pomoc wojskową uczestników NATO w wypadku napaści zbrojnej na jednego z nich;
b) wzajemną pomoc ekonomiczną uczestników NATO na wypadek zagrożenia napaścią zbrojną jednego z nich;
c) wzajemną pomoc ekonomiczną uczestników NATO w wypadku napaści zbrojnej na jednego z nich;

12. uprawnienia organizacji międzynarodowej do tworzenia własnego prawa wewnętrznego:

a) nie można domniemywać i uprawnienie to musi być wyraźnie przewidziane w statucie;
b) nie możną domniemywać i uprawnienie to musi być wyraźnie przewidziane w statucie lub innej umowie państw członkowskich;
c) można domniemywać;

13. Głównymi organami ONZ są:

a) Zgromadzenie Ogólne;
b) Rada Bezpieczeństwa;
c) Komitet Ministrów;
d) Rada Unii Europejskiej;
e) Rada Europejska;
f) Rada Gospodarcza i Społeczna;
g) MTS;
h) Sąd Pierwszej Instancji;
i) również inne organy niż dotychczas wymienione;

14. Do kompetencji Rady Bezpieczeństwa ONZ należy:

a) przygotowanie projektu budżetu;
b) podejmowanie decyzji o zastosowaniu sankcji zbrojnych;
c) podejmowanie decyzji o zastosowaniu sankcji niezbrojnych;
d) wybór członków Rady Gospodarczej i Społecznej;
e) mianowanie personelu organizacji;
f) badanie sporów i sytuacji zagrażających międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu;
g) zarządzanie majątkiem ONZ;
h) zawieranie porozumień z organizacjami wyspecjalizowanymi;
i) również inne sprawy niż dotychczas wymienione;

15. Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana:

a) 25 marca 1957 r. w Rzymie;
b) 25 marca 1945 r. w NYC;
c) 26 czerwca 1945 r. w San Francisco;
d) 24 października 1945 r. w NYC;
e) 24 października 1945 r. w San Francisco;
f) 25 marca 1945 r. w Rzymie;
g) 26 czerwca 1945 r. w NYC;

16. Centrum najważniejszych inicjatyw politycznych Unii europejskiej, organem obradującym na szczeblu szefów rządów lub szefów państw jest:

a) Rada Europy;
b) Rada Unii europejskiej;
c) Rada Europejska;

17. W Radzie Bezpieczeństwa odbywało się głosowanie nad udzieleniem ZO zalecenia co do przyjęcia nowego państwa do ONZ. Przedstawiciele Francji, wielkiej Brytanii i Chin wstrzymali się od głosu, zaś przedstawiciele USA i Rosji nie przybyli na głosowanie. Przedstawiciele pozostałych państw głosowali za przyjęciem uchwały:

a) uchwała została podjęta;
b) uchwała nie została podjęta;
c) uchwała będzie ważna, jeśli głosowanie zostanie powtórzone;

18. Siedzibą Rady Europy jest:

a) san Francisco;
b) b) Luksemburg;
c) Norymberga;
d) Haga;
e) Bruksela;
f) NYC;
g) Strasburg;

19. Zgromadzenie Ogólne i rada Bezpieczeństwa wybierają sędziów MTS:

a) zwykłą większością głosów;
b) większością absolutną ( bezwzględną );
c) kwalifikowaną większością 2/3 głosów;
d) jednomyślnie;

20. Stały Trybunał sprawiedliwości Międzynarodowej to prototyp:

a) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
b) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
c) Międzynarodowego Trybunału Kaperskiego;
d) żadnego z ww. trybunałów;

21. W razie sprzeczności między zobowiązaniami członków ONZ wynikającymi z Karty NZ a ich zobowiązaniami wynikającymi z innego porozumienia międzynarodowego:

a) przeważają zobowiązania wynikające z Karty;
b) przeważają zobowiązania wynikające z innych niż Karta porozumień międzynarodowych;
c) przeważają zobowiązania późniejsze;

22. uchwała organizacji międzynarodowej jest źródłem prawa międzynarodowego publicznego, jeżeli:

a) jest wiążąca;
b) ma charakter normatywny;
c) została uchwalona przez organizację międzyrządową;

23. Sesję nadzwyczajną ZO zwołuje:

a) Sekretarz Generalny;
b) Rada Bezpieczeństwa;
c) Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego;
d) inna osoba;
na żądnie:
e) Rady Bezpieczeństwa;
f) wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa;
g) większości członków organizacji;
h) Organizacji wyspecjalizowanej;
i) MTS;

24. członków niestałych Rady Bezpieczeństwa wybiera się na okres:

a) 2 lat;
b) 3 lat;
c) 4 lat;
d) 6 lat;

25. Stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ jest/są:

a) Francja;
b) Japonia;
c) Niemcy;
d) Związek Radziecki;

26. Organem ONZ, który zaleca przyjęcie, zawieszenie lub wykluczenie członka Organizacji jest:

a) Rada powiernicza;
b) MTS;
c) Rada Gospodarcza i Społeczna;
d) inny organ;

27. Tzw. Europejska siedziba ONZ znajduje się w :

a) Hadze;
b) Luksemburgu;
c) Genewie;
d) Brukseli;

28. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

a) jest załącznikiem do Karty NZ i stanowi jej integralną część;
b) stanowi odrębną od Karty NZ umowę międzynarodową i nie jest załącznikiem Karty;
c) stanowi, że jego stronami mogą być tylko państwa członkowskie ONZ;

29. Uprawnienia organizacji do podejmowania jakiego typu uchwał nie można domniemywać:

a) pro foro externo;
b) pro foro interno;
c) regulujących działalność państw członkowskich poza organizacją;
d) regulujących strukturę i funkcjonowanie organizacji;


30. Polska jest:

a) pierwotnym członkiem ONZ, ponieważ spełnia takie same przesłanki jak inni członkowie pierwotni tej organizacji;
b) wtórnym członkiem ONZ;
c) żadna z ww. odpowiedzi nie jest prawidłowa;
Śro 12:10, 26 Lis 2008
GośćPost
1. cele ONZ

2. deklaracja milenijna i 8 jej celów


3. coś było jak onz zapobiega konfliktom

4. co to są organizacje wyspecjalizowane i jak się łączą z onz


5. jak wpływ ma ONZ na problemy globalne czy jakoś tak


to są dzisiejsze pytania z dziennych amerykanistyki:)
Śro 21:20, 28 Sty 2009
goś
Dołączył: 20 Paź 2006
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Post
to były pytania oprocz testu tak?


Post został pochwalony 0 razy
Śro 21:31, 28 Sty 2009 Zobacz profil autora
GośćPost
nie było u nich wogóle testu dała tylko 5 pytań z opisówki podobno wszyscy sciagali itp bo tylko ona pilnowałaSmile
Śro 21:35, 28 Sty 2009
GośćPost
u niej tak jest jak sie jej uwidzi tak robi. Wiec moze byc opisowka lub test... ehh
Śro 21:56, 28 Sty 2009
GośćPost
noo aa im mowila ze jest test? aaa tu im zrobila opisowke ? ee to dobra jest Smile
Śro 23:04, 28 Sty 2009
GośćPost
u nas na hzz też mowiła o teście Wink ale ona u nich spożniła sie na egzamin 50 min ii chyba nie zdarzyła poprostu nic przygotowaćNeutral więc dlatego była opisówka
Śro 23:27, 28 Sty 2009
GośćPost
ma ktoś rozwiązane te testy ?????
Nie 14:36, 01 Lut 2009
GośćPost
mam testy zdjecia ale wysylam tylko na skype.
Pon 18:15, 02 Lut 2009
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Forum handlu zagranicznego Strona Główna » Starocie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
Strona 1 z 4

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin